Πρόσβαση στο eIFU

Η πρόσβαση στις οδηγίες χρήσης σε ηλεκτρονική μορφή παρέχεται στην ετικέτα του προϊόντος, στη συσκευασία για κάθε μονάδα και στη συσκευασία πώλησης. Κατασκευαστής που παρέχει πληροφορίες στην ιστοσελίδα και τις ίδιες πληροφορίες που αναφέρονται στην eIFU σχετικά με το πού, πώς και εντός ποιου χρόνου μπορούν να ζητηθούν οδηγίες χρήσης σε έντυπη μορφή χωρίς κόστος. Το eIFU για i-dental ιατρικές συσκευές δεν περιέχει μέρος των οδηγιών χρήσης που προορίζονται να παρέχονται στον ασθενή, για χρήση μόνο από επαγγελματίες χρήστες. Το eIFU για i-dental ιατρικές συσκευές σε ηλεκτρονική μορφή διατίθεται εξ ολοκλήρου ως κείμενο που περιέχει σύμβολα και γραφικά με τις ίδιες πληροφορίες με τις οδηγίες χρήσης σε έντυπη μορφή. Άλλα αρχεία μπορούν να προσφέρονται εκτός από το κείμενο της eIFU και να αναφέρονται στην eIFU ως παραπομπές.

Πληροφορίες αιτήματος έκδοσης σε χαρτί

Με το αίτημα, που παρέχεται μέσω email, τηλεφωνικής κλήσης ή ταχυδρομικής αλληλογραφίας, η έντυπη έκδοση της οδηγίας χρήσης θα αποσταλεί αμέσως όπως ζητηθεί και θα διασφαλιστεί ότι το αργότερο εντός 7 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του αιτήματος, η έντυπη έκδοση της οδηγίας χρήσης θα παραδοθεί στον αιτούντα.

Email: info@i-dental.lt
Τηλέφωνο: +37041596512

Documents

Composites
Liners
Adhesives
Sealants
Glass ionomer cements
Other cements
Root canal materials
Temporary materials
Etchants
Prophy and polishing materials
Retraction materials
Impresion materials
Tooth whitening
Miscellaneous

Old versions

Composites
Liners
Adhesives
Sealants
Glass ionomer cements
Other cements
Root canal materials
Temporary materials
Etchants
Prophy and polishing materials
Retraction materials
Impresion materials
Miscellaneous